Röhsska museets mötes­plats­uppdrag

Arkitektur, form och design påverkar våra liv. Genom arbetet med Röhsska museets statliga uppdrag vill vi skapa en mötesplats för att stärka och utveckla form- och designområdet med fokus på gestaltade livsmiljöer.

Våra livsmiljöer påverkas av en mängd faktorer. Arkitektur, form och design tillsammans med historiska sammanhang skapar många olika värden, som kunskap, upplevelser och spännande möten.

Mötesplatsuppdraget

I maj 2018 fattade riksdagen beslut om en ny politik för området gestaltad livsmiljö (läs mer om målen nedan). I beslutet lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet och samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området.

Genom det statliga uppdraget vill vi skapa en mötesplats för att stärka och utveckla form- och designområdet. Med fokus på programverksamhet, ökad samverkan och växande nätverk vill Röhsska museet bidra till att genomföra det politiska uppdraget för gestaltad livsmiljö på ett öppet, demokratiskt och tankeväckande sätt.

Design utgör en mycket relevant och angelägen del av utformningen av våra livsmiljöer, och som publik plats jobbar vi ständigt med att lyfta vilken kraft design har i vår gemensamma samhällsutveckling.

Nina Due, museichef Röhsska museet

Strategi, samarbeten och publika aktiviteter

Arbetet med Röhsska museet som mötesplats för gestaltad livsmiljö bedrivs i två spår, dels ett strategiskt med fokus på mötesplats, aktiv samlingsförvaltning samt barn och unga, dels ett spår inom ramen för museets publika verksamhet. För att vara relevant och aktuell för samtiden sker arbetet i nära samverkan med bransch och utövare, offentliga aktörer, akademi och verksamheter, både genom strategiska samarbeten, nätverksarbeten och konkreta publika aktiviteter.

Fyra fokusområden

Genom fyra fokusområden – mode, konsthantverk, arkitektur och design – erbjuder museet från 2021 sina besökare möjligheten att ta del i Röhsskas modedagar, Röhsskas konsthantverksdagar, Göteborgs stadstriennal och Gothenburg Design Festival, där museet som initiativtagare eller partner samverkar med en rad aktörer. På så sätt vill vi nå en bredare publik som vill ta del av, diskutera och påverka den gestaltade livsmiljön, med Röhsska museets samlingar, utställningar och publika program som inspiration.

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Hur arbetar vi med gestaltad livsmiljö?

Design utgör en relevant och angelägen del av utformningen av våra livsmiljöer. Som designmuseum och publik mötesplats, och inom ramen för vårt statliga uppdrag, verkar vi som en regional mötesplats för att stärka och utveckla form- och designområdet med fokus på gestaltad livsmiljö. I tre nyproducerade kortfilmer kan du ta del av arbetet.

Varför är design relevant för alla?

Kan vi själva påverka omgivningen som vi lever i? Röhsska museets projektledare Anna Hydén och Benjamin Hadzifejzovic, designambassadör på Designklubben i Biskopsgården, samtalar om varför design är relevant för alla.

Klicka här om du vill se en syntolkad version av filmen.

.

Hur arbetar Röhsska museet med sin designsamling för att vara relevanta för samtiden?

Hur kan en museisamling vara relevant i samtiden? I politiken för gestaltad livsmiljö lyfts Röhsska museets samlingar. Intendenterna Louise Brännström och Johan Deurell samtalar om hur Röhsska museet arbetar med sin designsamling.

Klicka här om du vill se en syntolkad version av filmen.

.

Varför är samskapande viktigt?

Röhsskas museichef Nina Due och Marcus Jahnke, verksamhetsledare på Centrum för hållbar stadsutveckling / Urban Futures, samtalar om varför samskapande är viktigt inom ramen för gestaltad livsmiljö.

Klicka här om du vill se en syntolkad version av filmen.

.

Dynamo Väst – nätverk för gestaltad livsmiljö

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom vår region. Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Urban Futures och Västra Götalandsregionen.

Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region. Nätverket samordnas av Västra götalandsregionen.

Mer information hittar du här och i Facebookgruppen Dynamo Väst.

Toppbild: Carl Ander.