Röhsska museets samling

Röhsska museet har en omfattande föremålssamling på uppemot 50 000 objekt, fördelade inom kategorierna konsthantverk, design och mode. Huvuddelen av föremålen i samlingen utgörs av äldre svenskt och europeiskt konsthantverk, men också av grekiska och romerska antikviteter samt material från Japan och Kina finns representerade i samlingen. Ända sedan museets stadgar antogs av Göteborgs stadsfullmäktige 1904 har en febril insamlingsverksamhet pågått och redan 1905 skrevs de första föremålen in i museets accessionskatalog. Sedan dess har mellan 50 och upptill 1800 föremål per år samlats in. De första åren köptes framförallt äldre svenskt och europeiskt konsthantverk in, men även kinesiskt och japanskt konsthantverk förvärvades. På 1920-talet började man också köpa in samtida konsthantverk.

Gåvor och donationsfonder
Samtliga föremål i museisamlingen är gåvor eller inköpta för donerade medel. Museet disponerar i dag ett flertal fonder som förvaltas i stiftelsefonder som lämnats till museet för att bland annat utöka samlingen. Bland de större föremålsdonationerna kan nämnas Direktör Falk Simon i Göteborg som 1934 donerade en magnifik samling av äldre guld- och silverföremål av stort konsthistoriskt värde. Samlingen, som senare kompletterades, består av 82 föremål från i första hand europeisk medeltid, renässans, barock och rokoko. Röhsska konstslöjdmuseets vänförening har under åren också bidragit med en stor mängd donationer.

Hög estetisk och teknisk kvalitet
När Röhsska grundades hade museet samma uppgift som andra konstindustrimuseer; att visa goda exempel på konsthantverk. Museet skulle fungera som en exempelsamling inte minst för alla de studenter som gick på slöjdföreningens skola vägg i vägg med Röhsska, nuvarande HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Insamlingen av föremål skulle därmed spegla hög estetisk och teknisk kvalitet, vilket var utgångspunkten vid föremålsurvalet. Även kinesiskt och japanskt konsthantverk som betraktades som högklassigt konsthantverk, och vilket var mycket populärt bland samlare vid 1900-talets början, kom därför att införlivas i samlingen.

Insamlingsverksamheten förändras
Under museets drygt hundraåriga historia har insamlingsverksamheten förändrats. Från att ha haft en tom museibyggnad som skulle fyllas med föremål inför museets öppnande, brottas museet i dag med utrymmesbrist i överfulla magasin och insamlingen sker därför i ett långsammare tempo. I dag förvärvas som mest runt 100 nya föremål varje år. Insamlingsverksamheten har gått från att vara inriktad på kvantitet till kvalité, hellre få riktigt speciella föremål.

Föremålssamlingen ger perspektiv på vår formhistoria
Idag samlar Röhsska museet på samtida uttryck och nutidsmaterial inom kategorierna konsthantverk, mode och design. Huvudsakligen svenska föremål, men också, ur ett svenskt formperspektiv för formutvecklingen, betydande internationella föremål införlivas i samlingarna. Inom flera materialkategorier arbetar museet också aktivt för att komplettera existerande samlingar. I museets uppdrag ingår ett ansvar för att bevaka och samla in design- och konsthantverksföremål och bevara dem för eftervärlden. Museet önskar också med hjälp av föremålsinsamling ge perspektiv på vår formhistoria. I museets webbkatalog kan Du se en del av föremålen i samlingen som finns inlagda i museets databas.

Dela: