Årsrapport 2012

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år.
Här är rapporten för 2012.

Ladda ned Årsrapport 2012 som pdf.

Röhsska museet har i snart hundra år varit Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar inom sitt område.

Röhsska museet har som den enda svenska institutionen i sitt slag funktionen av en samlande kraft bland aktörerna inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Under de senaste åren har museet också arbetat aktivt för att bredda sin publik och nå utanför de kretsar som traditionellt har utgjort huvuddelen av museets besökare. Museet har i denna process på många sätt förnyat sina arbetsformer vad gäller pedagogik och publikkontakt.

Ett annat stort förändringsprojekt som löper under flera år är en total omgestaltning av museets andra våningsplan. Denna del av byggnaden, som länge använts enbart som magasin, kommer successivt att öppnas för publik fram till 2016 då hela våningen kommer att vara tillgänglig och visa design-, mode- och konsthantverkshistoria på ett nytt och spännande sätt. 2016 utgör ett märkesår för Röhsska museet eftersom det då har gått ett sekel sedan museet öppnade för publiken.

Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper. Med sin geografiska placering på västkusten stärker Röhsska museet på ett markant vis de nationella nätverken också utanför Stockholmsområdet. Detta är en aspekt av verksamheten som tenderar att öka i betydelse.

Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2012, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen.

Föreläsningar och seminarier
Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och visningar. Vid sidan av detta ges också föreläsningar och seminarier av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Det genomförs även programpunkter av mer allmänkulturell karaktär som vänder sig till en bred publik i alla åldrar.

Flera av årets arrangemang har genomförts i samarbete med Röhsska museets vänförening och Svensk Form Väst. Vidare har aktiviteter av olika slag genomförts på museet tillsammans med bland annat Kultur i väst, Hammarkullekarnevalen, Kulturkalaset, Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen, Grekiska föreningen, Finska seniorföreningen, Göteborgs Kalevalaförening, Rum för ung kultur, Nätverket Att åldras tillsammans, Göteborgs slöjdförening, Hembakningsrådet, Chalmers tekniska högskola, Textilhögskolan i Borås, NTI-gymnasiet, Burgårdens gymnasium och Lerums kommuns vuxenutbildning.

Pedagogik
Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna och ge upplevelser till vår publik. Målet är också att genom ett rikt och mångskiftande program fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka.

Programmet för pensionärer fortsätter att vidgas. Förutom att genomföra återkommande drop-in-aktiviteter har Röhsska under året varit delaktig ibland annat i Kulturfestival för seniorer i Göteborg och i uppsökande verksamhet på träffpunkter för äldre. En pedagog från Röhsska sitter i ledningsgruppen för det av Statens kulturråd stöttade projektet Generationsmöten.

Under hösten har en rad pedagogiska aktiviteter varit knutna till utställningen Ond design. Under Göteborgs kulturnatt genomförde Röhsska museet aktiviteter i utställningen tillsammans med Studiefrämjandet och nätverket Ställ om natta, i vilket ingår grupper som Jordens vänner och Staden vi vill ha. Lånegarderoben, ett bibliotek med kläder istället för böcker, fanns på plats för att visa hur vi kan få tillgång till mode och kläder utan att köpa nya.

Ett pågående projekt är Backstage, vars mål är att ge besökarna inblick i det arbete med konservering och restaurering som vanligtvis äger rum i museets icke-publika delar. Efter 2011 års framgångsrika restaurering och uppmontering av en svensk herrgårdsinteriör från 1700-talet påbörjades i Backstage-rummet under 2012 ett motsvarande arbete med en fransk salongsinteriör från samma epok, som en längre tid varit magasinerad.

Den 1 april 2012 slog barnbiblioteket Miini upp sina dörrar på Röhsska. Det är Göteborgs stadsbiblioteks barnavdelning som under huvudbibliotekets om- och tillbyggnad 2012-13 kommer vara lokaliserat till en sal i museet. Biblioteksverksamheten har gett museet en ny och mycket ung publik och skapat förutsättningar för att kombinera bibliotekets och museets pedagogiska kompetenser. I biblioteket finns designföremål ur museets samlingar utställda och samarrangemang mellan de båda verksamheterna sker regelbundet. Ett exempel är de populära barnworkshoparna Formge din egen Miini och Skapa ditt eget bokomslag.

I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes under året fyra omgångar av projektet Slöjdklubben. Varje omgång omfattande fem kurstillfällen för barn mellan 7 och 11 år som gavs möjligheter att prova på olika slöjdtekniker.

För skollediga barn utvidgades utbudet detta år med Sommarklubben, en tre dagar lång aktivitet på temat Design möter natur. Klubben genomfördes i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård och Naturhistoriska museet i Göteborg.

Digitaliseringsarbete och tillgängliggörande via webben
Digitaliseringen av museets föremålskatalog har fortsatt under 2012, och totalt har nu ca 4500 poster registrerats i databasen Museum Plus, som under innevarande år kommer att göras tillgänglig på webben. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner.

På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet Akvariet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum delar en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet Akvariet, som har en kultur- snarare än konsthistorisk samling, har en egen. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museum Plus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum.

Under 2012 har forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas slutförts. Det har genomförts i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansierades av Riksbankens jubileumsfond. Vid sidan av att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna har fokus i projektet legat på att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata vid skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen. Under året har Röhsska satt samman en referensgrupp för det fortsatta digitaliseringsarbetet, bestående av externa forskare som ska bidra med sakkunskap inom sina specialområden.

Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida, där grunden utgörs av den nya struktur för webbsidan som togs fram under 2012 i samarbete med kommunikationsbyrån Matter och webbyrån Kokokaka och som började användas i januari 2013. Röhsska museet fortsätter att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. Under 2012 har arbetet med att använda sociala media fortsatt, både genom den populära Facebookgruppen Club Röhsska och projektet Backstages egen blogg.

2012 påbörjades Röhsskas del av det europeiska samarbetsprojektet Partage Plus som kretsar kring digitalisering och tillgängliggörande av museiföremål från jugendepoken och är finansierat av EU genom nätverkssatsningen Europeana. Röhsska museet har ca 400 föremål som kommer att digitaliseras i projektet och publiceras tillsammans med material från de andra 24 medverkande europeiska institutionerna i en gemensam webbportal. Projektet kommer att underlätta jämförelser mellan olika nationella varianter av jugendstilen och stimulera forskning kring tidens design. I Sverige är även Rörstrands museum i Lidköping med i projektet.

Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk.

Utställningar
Liksom tidigare år inledde Röhsska museet under 2012 samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner kring olika former av utställningsprojekt, både inom landet och utomlands.

Det på senare år allt viktigare mångfaldsarbetet har fortsatt genom samarbeten med en rad föreningar och intresseorganisationer. Röhsska museet har på olika sätt uppmärksammat det kinesiska nyåret, den persiska högtiden Now Rooz och internationella Romadagen. Röhsska museet valdes också ut att vara de nationella minoriteternas arena under Göteborgs kulturkalas, vilket var ett erkännande av museets långvariga arbete inom detta område. Målsättningen är att inte tappa någon grupp som samarbeten har startats tillsammans med samtidigt som vi årligen utökar nätverket.

I samband med samedagen invigdes en separatutställning med den samiska glaskonstnären Monica Edmondson, som även föreläste på det heldagsseminarium om samisk kultur och formgivning som arrangerades tillsammans med bland andra Svenska samernas riksförbund och Sameföreningen i Göteborg.

I maj gavs i samarbete med Svensk Form Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen, för tredje året en visning av designprototyper och produkter som västsvenska kreatörer visat på möbelmässan i Milano. Utställningen, med namnet Västra Götaland goes Milano goes Röhsska, återkommer även under 2013.

Museets sommarutställning, med titeln Bilar, mode och inredning, var ett försök att i lättillgänglig form presentera kopplingar mellan olika designhistoriska epoker och nutiden. Tre designmässigt anslående bilar från 1930- till 1950-talet utgjorde navet i utställningen, som också innehöll mode, smycken och produktdesign. Volvos museum var en av utställningens samarbetspartners. En annan utställning som knöt an till design och trafik var Det våras för cykeln, som presenterade museets samling av cyklar från 1980-talet och framåt tillsammans med inlånade exempel på aktuellt cykelmode, cykelväskor och hjälmar. Här var Göteborgs stads trafikkontor och Cykelfrämjandet samarbetspartners liksom flera företag inom cykelbranschen.

Årets mest omfattande utställningsprojekt var Ond design, som öppnade i september 2012. Utställningen vill vända på föreställningen om ”god” design och i stället rikta ljuset mot hur design historiskt och i samtiden har använts i mer tvivelaktiga syften. Ett annat tema i utställningen är hur ondskan och dess symboler under lång tid utövat en lockelse för konstnärer och formgivare. Utställningen är resultatet av en lång process med många deltagare inom och utom huset och har bland annat inbegripit arbete i fokusgrupper och seminarier med internationella deltagare. Bland projektets bidragsgivare finns Statens kulturråd.

Sedan 1994 delar museet årligen ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med en prissumma om en miljon kronor som ställs till förfogande av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. I juryn för detta nordiska designpris ingår cheferna för Röhsskas systermuseer i de nordiska länderna. Juryarbetet och de kontinuerliga kontakterna med de nordiska museikollegorna är värdefulla för museets nätverksarbete. Årets pristagare, den norske smyckekonstnären Sigurd Bronger, visade sitt arbete i en stor retrospektiv utställning på museet som också innehåll en nyproducerad film om konstnären.

Ett viktigt internationellt projekt under året var Nordic Design Today, en utställning med de senaste fem årens mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris som producerades för EMMA, museet för modern konst i Esbo. Utställningen öppnade sommaren 2012 i samband med att Helsingfors var World Design Capital 2012. Efter Esbo vandrade utställningen vidare till Vandalorum i Värnamo hösten 2012.

Tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset producerades utställningen Ubuntu, som visades i Sahlgrenskas lokaler. Historiska föremål ur museets samlingar användes här för att skapa miljöer och situationer som ställde frågor kring omvårdnad och kommunikation. Utställningen länkades samman med olika vidareutbildningsprojekt för vårdpersonal. Ubuntu blev en inom den medicinska världen mycket uppmärksammad satsning och har öppnat dörren för fler samarbeten av detta slag.

Röhsska museet har under flera år arbetat med att aktivera det översta våningsplanets fasta utställningar av kinesiskt och japanskt konsthantverk. Under året visades där en större utställning med den japansk-svenske keramikern Ryozo Miki och en mindre retrospektiv med textilkonstnären Bibi Lovell. Samtidigt som deras arbeten visades fram i egen rätt gick vissa verk i direkt dialog med de historiska föremålen. Det kontinuerliga arbetet med att locka publiken till det ostasiatiska våningsplanet genom tillfälliga utställningar har gett resultat, och under 2013 kommer de pedagogiska insatserna för att tillgängliggöra ytterligare kunskap om denna del av samlingarna att intensifieras. Här kan museet dra nytta av det fleråriga samarbetet med föreningen Oriental Ceramics Society.

Under året presenterade också museets konservator Kerstin Lekholm resultatet av ett mångårigt forskningsarbete kring museets högklassiga samling av japanska träsnitt. Forskningsrönen spreds genom en utställning samt boken Japanska träsnitt i Röhsska museets samlingar, tryckt med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Andra samarbeten
Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. En viktig lokal samarbetspartner har länge varit Göteborgs universitet. Framförallt är det med Konstnärliga fakulteten och Högskolan för design och konsthantverk som samarbeten kontinuerligt sker. Nya studenter på skolan får varje år komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin.

Under 2012 producerades också två utställningar i samarbete med Högskolan för design och konsthantverk som byggde på djupstudier av föremål i museets samlingar: Nya ögon på samlingarna: Steneby möbeldesign och HDK Goes Jugendstyle. I den förstnämnda hade studenter vid Stenebyskolan, den del av institutionen som ligger i Dals Långed, utgått från föremål i den permanenta Röhsska museets formhistoria, och i den senare fick jugendepoken omkring sekelskiftet 1900 spela rollen av inspirationskälla. Utställningarna visade resultaten av studenternas kurser, där studier vid museet varvas med eget skiss- och verkstadsarbete i vilket uppgiften är att göra parafraser av eller konstnärliga kommentarer till historiska föremål. Dessa kurser och de åtföljande utställningarna har blivit årligen återkommande och är en del av museets arbete med att sätta de historiska samlingarna i ett samtidsperspektiv.

I april stod museet värd för tvådagarssymposiet Smyckekonst och korpussmide i Norden, som genomfördes i samarbete med nätverket Nordiskt forum för formgivningsstudier och lockade ett femtiotal deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Bland föreläsarna fanns både museifolk, akademiska forskare och konstnärliga utövare. Symposiet, som mottog stöd från bland annat Nordisk kulturfond, hade genom sitt ämnesval en koppling till det stora utställningsprojektet From the Coolest Corner: Nordic Jewellery som leds av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo och där Röhsska museet är en av flera nordiska samarbetspartners. Röhsska museet kommer att visa utställningen 2014. Lokala partners i detta projekt är bland andra Högskolan för design och konsthantverk, Konsthantverkscentrum och konstnärsgruppen Hnoss Initiative.

Museet har sedan flera år samarbeten med flera akademiska institutioner vars studenter stimuleras att skriva b- och c-uppsatser om föremål i samlingarna eller andra ämnen knutna till museet. Under 2012 har museet tagit emot studenter från Internationella museiprogrammet vid Göteborgs universitet. Personal vid museet har också föreläst vid Högskolan för design och konsthantverk, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och Konstfack, Stockholm, samt deltagit som föreläsare i ett flertal seminarier, bland annat på Kulturverkstan, Göteborg; Tekniska museet, Stockholm; Historiska museet, Stockholm och Almedalsveckan i Visby.

Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, men är inom den konstvetenskapliga forskningen ett i Sverige relativt nytt bevakningsområde. Röhsska museets engagemang för området har skapat intresse också i universitetsvärlden. Det multidisciplinära forskningsprojekt kring museets modesamling som 2010 initierades av Avdelningen för konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet har slutförts under 2012 i och med publikationen av den omfattande antologin Modets bildvärldar: Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling. I boken, som tryckts med bidrag av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, medverkar sex disputerade forskare med specialskrivna artiklar som sammantagna utgör ett substantiellt bidrag till den ännu ganska blygsamma svenska modelitteraturen.

Under året har flera aktiviteter genomförts av Röhsska Gunnebo Akademien. Detta samarbete mellan Röhsska museet och Gunnebo Slott och Trädgårdar stöds av Västra Götalandregionen, och är ett regionalt forum med fokus på omhändertagande och utveckling av historiska miljöer. Projektet syftar till att skapa former för nya samarbeten mellan olika aktörer inom besöks-, upplevelse- och kulturnäring. Under året har Röhsskas och Gunnebos samarbete utökats bland annat genom att smörgåsar och bakverk till museets café levereras från slottets välrenommerade kök.

Akademien har under 2012 också presenterat sin andra större publikation, Tolv toner, i vilken åtta forskare och musiker berättar om sin relation till musik, toner, inspiration och upphovsrätt. Artiklarna belyser vidare hur vi historiskt sett njutit av musik, men även hur villkoren för musikutövande och musikkonsumtion ser ut idag. I samband med utgivningen invigdes ett permanent ljudverk i museets östasiatiska avdelning. Verket, som består av fyra delar, har komponerats av Åke Parmerud och Olle Niklasson.

Tillsammans med Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet har Röhsska Gunnebo Akademien också lett rekonstruktionen av ett klavikordinstrument för Gunnebo slott, som stod färdigt under 2012.

Under 2012 fortsatte Röhsska museet att på olika sätt samverka med näringslivet. Många företag hyr museets lokaler för att genomföra möten och andra arrangemang. En rad nydanande designföremål har också presenterats i mindre utställningar i museets butik och showroom, bland annat hållbart mode från Shoise, företagets Creatables produkter tillverkade av industrispill och den tysta väckarklockan Mutewatch.

Viktiga kontakter inom näringslivet som Röhsska under längre tid haft ett fruktbart utbyte med är Arctic Paper, Göteborgtryckeriet och Happy F&B med vilka sponsorsamarbetena fortsatt under 2012.

Designbiblioteket
Röhsska museets bibliotek är ett av Sveriges få specialbibliotek inom design- och konsthantverksområdet och är en viktig kunskapsbank. Museet köper löpande in nyutkommen facklitteratur och har ett omfattande utbyte av publikationer med museer inom och utom landet, och samlar in småtryck som utställnings- och produktkataloger. Röhsska museets bibliotek har sitt bestånd registrerat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS och ingår i det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden – Art Libraries Society Norden.

Under 2012 har tillgången till biblioteket varit begränsad på grund av en vattenläcka i lokalen, och under 2013 kommer biblioteket att tillfälligt vara stängt på grund av renoveringsarbeten och böckerna förvaras under tiden i ett externt magasin. Att åter göra biblioteket tillgängligt för forskare, yrkesverksamma formgivare, studenter och allmänhet har hög prioritet.

Dela: