Årsrapport 2010

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år.
Här är rapporten för 2010.

Ladda ned Årsrapport 2010 som pdf.

Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar för det vittomfattande design- och konsthantverksområdet. Ambitionen är, att som landets enda specialmuseum inom formområdet, ha rollen som samlande kraft bland formorienterade intressenter inom området. Museet har under året fortsatt sin satsning på att nå ut till en ny och yngre publik för att på så sätt bli en angelägenhet för flera. Under 2010 har arbetet med en omgestaltning av museets andra våningsplan fortsatt. Våningsplanet har under ett tiotal år till hälften använts till magasin för samlingarna men skall nu under öppnas för nya permanenta utställningar. Detta arbete samordnas med en digitalisering av museets föremålskatalog och kommer att öka tillgängligheten för både allmänhet och forskare. Arbetet har under året visats i en utställning kallad Röhsska Backstage där besökarna bjuds in att följa arbetet med att restaurera, rengöra och göra våra samlingar klara för att ställas ut i de nya utställningssalarna. Bland annat restaureras under 2011 en 1700-talsinteriör från matsalen i Hökälla säteri inför publik.

Som nationellt nätverksansvarig har Röhsska museet ambitionen att vara en mötesplats och en samordnare för olika aktörer inom design och konsthantverksområdet. För att uppnå detta syfte verkar museet inom flera olika områden. Röhsska museet har ambitionen att vara en aktiv mötesplats för kreativa diskussioner om mode, design och konsthantverk. Museet gör detta bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier, initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde där vi utifrån olika utgångspunkter försöker sprida kunskapen om ämnesområdet samt stimulera till debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2010, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen.

Föreläsningar/seminarier
Röhsska museet har ambitionen att fungera som en mötesplats mellan utövarna och publiken och det är vår ambition att locka nya besökare till museet genom att skapa oväntade men relevanta möten.
Museet vill verka för att de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet också får möta publiken i föreläsningar och seminarier. Som ett komplement till detta ges också föreläsningar av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design och formområdet. Ambitionen är också bjuda in publiken till att tycka om ämnen inom vårt bevakningsområde som är kontroversiella och som kan stimulera till debatt. Ett exempel på detta var den välbesökta debattkvällen tisdagen den 9 mars 2010. Då Kulturhuset Blå Stället och Röhsska museet uppmärksammade kvinnodagens 100-års jubileum med att invitera till föreläsning och debatt om kvinnan, slöjan och religionen.

Ett annat seminarium med internationella deltagare som genomfördes under året var ett samarbete med Oriental Ceramic Society of Sweden och Röhsska konstslöjdmuseets Vänförening Ämnet var kinesisk keramik från songperioden och dess påverkan på svensk 1900-talskeramik. Bland föredragshållarna fanns Rose Kerr från England. Gustav Kraitz, keramiker samt Uta Lauer är gästprofessor i asiatisk konst vid Stockholms Universitet.

Förutom dessa samarbeten har Röhsska museet under året genomfört två arrangemang i samarbete med Svensk From Väst, ett föredrag och ett specialarrangemang kring föreningens 25 årsjubileum med 12 inbjudna talare. Tisdagen den 8 december 2010 ledde FD Cilla Robach från Nationalmuseum ett seminarium för speciellt inbjudna deltagare om sin avhandling om det svenskt konsthantverk: Formens frigörelse. Eva Knuts presenterade i ett föredrag under hösten projekt om ”Vardagsliv under andra världskriget” initierat av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg där människor uppmanats att skriva ned sina minnen från den tiden. Uppropet har resulterat i ett omfattande skriftligt material samt en mängd insamlade fotografier. Presentationen genomfördes som ett samarbete med projektet och Göteborgs Universitet.

Designpedagogik
Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna till vår publik. Målet är också att genom stimulerande och kunskapsberikande upplevelser fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud av kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande med stimulerande sinnen. Några exempel på detta 2010 är Draken Röds aktivitetsväska som gratis kan lånas i receptionen. Väskan är framtagen av studenter på Masterprogrammet Child Culture Design, HDK, på uppdrag av och i samarbete med Röhsska museet och finns på svenska och engelska. Väskan är riktad till barn 5–8 år men passar även lite äldre barn
Den tvärkulturella festivalen Ung Kultur Möts (UKM), för ungdomar mellan 13–20 år ägde 2010 rum på Röhsska museet. Ett stort antal ungdomar ställde ut konstverk, fotografier, smycken, kläder, dansade, visade sina filmer och framförde sin musik. I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes en serie på fem tillfällen kallad Slöjdklubben, då barn mellan 7 och 11 år fick tillfälle att prova på en rad olika slöjdtekniker.

Designbiblioteket
Som ett av Sveriges få specialbibliotek inom design och konsthantverksområdet är Röhsska museets bibliotek viktigt genom att vara en kunskapsbank på området. Till en del har bibliotekets bokinköp under 2010 finansieras via nätverksbudgeten. Röhsska museet verkar inom det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden – Art Libraries Society Norden. Under året har det omfattande arbetet med att beståndsregistrera bibliotekets böcker i den nationella biblioteksdatabasen Libris avslutats.

Digitaliseringsarbetet och museets webbsida
Under året har Röhsska museet påbörjat arbetet med att registrera in samlingarna i den nyinköpta databasen Museumplus. Arbetet är samordnat även med Sjöfartsmuseet och framför allt Göteborgs Konstmuseum. De tre museerna arbetar med samma databas, i detta finns många samordningsvinster. Röhsska museet och Göteborgs Konstmuseum har en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet, som delvis har andra typer av föremål i sina samlingar har en egen . Med en ny databas ökar museets möjligheter att tillgängliggöra sina samlingar för allmänhet och forskning avsevärt. Så även möjligheterna att arbeta med nya pedagogiska projekt på museets webbsida. Samarbetet med Göteborgs konstmuseum har under året fördjupats ytterligare då museerna med en gemensam ansökan fick stöd från Riksbankens jubileumsfond för ett tvåårigt forskningsprojekt, Tillgängliggjord beståndsdatabas, kring tillgängliggörandet av samlingarna och kvalitetssäkringen av katalogdata i samband med arbetet med den nya databasen. Museet ingår dessutom i ett nationellt nätverk kring arbetet med databasen tillsammans med de övriga museer i Sverige som arbetar med Museum Plus. Arbete med att fotografera samlingarna digitalt har fortsatt under 2010 liksom arbetet med att utveckla museets webbsida som under året fått en ny design. I samband med detta har också ett nytt koncept för utskick av information om museets verksamhet via ett speciellt nyhetsbrev genomförts under 2010. Arbetet med webbsidan är samordnat med digitaliseringen av museets föremålsarkiv. I den nya digitala föremålsdatabasen, Museum Plus, finns en webbfunktion som gör att museets samlingar efterhand kommer att bli tillgängliga via museets webbsida. Så snart som möjligt hoppas Röhsska museet kunna tillgängliggöra delar av samlingarna på webben. Målsättningen är att denna skall fungera som en resurs för den som vill informera sig om nätverkets aktiviteter och en kontaktyta för olika intressenter inom området.

Sedan 2010 deltar Röhsska museet i webbprojektet Oriental Masterpieces. Ett projekt där mer än 90 museer runt om i världen med samlingar från Asien visar upp 25 mästerverk var ur samlingarna.
Museet fortsätter med att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. På hemsidan finns även ett arkiv med information om tidigare nätverksaktiviteter och årsrapporterna från nätverket.

Utställningar
Under året som gick inledde Röhsska museet samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner av olika slag kring olika former av utställningsprojekt, både inom Västra Götalandsregionen och i övriga landet.

Mångfaldsarbetet har fortsatt bland annat genom en utställning genomförd tillsammans med Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU). Utställningen, Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra?, innehöll konstverk av bland annat Elisabeth Ohlson Wallin, Kajsa Haglund och Christina ”Cho” Nylund, kompletterade med objekt ur samlingarna på temat kulturell mångfald. Besökarna uppmanades att tänka till kring sina egna föreställningar om våld och heder. I samband med detta anordnades också föreläsningar och workshops kring temat. I ett samarbete med Göteborg International Film Festival 2010 SHARING presenterade KY-Akademiens elever en utställning med 12 reklamkampanjer – där alla vägar leder till filmfestivaltältet.

Den 11 maj genomfördes i samarbete med Svensk Form Väst ett experiment med ett nytt sätt att möte publiken genom blixtevent kallat Göteborg goes Milano goes Röhsska. En utställning där publiken fick möjlighet att träffa de unga Göteborgsbaserade formgivarna Staffan Holm, Daniel Rybakken, Sigrid Strömberg, Fredrik Färg och designkollektiven Fulo, Modern Times och Bricolör som alla ställde ut på den internationella möbelmässan i Milano 2010. På Röhsska museet visades kollektionerna på under två timmar. Man minglade lyssnade till ett samtal, sen revs allt. Experimentet var mycket lyckat och kommer att följas upp i framtiden.

Det samarbete som inleddes 2009 med kulturhuset Blå Stället i Angered har fortsatt under 2010. Syftet är att bli synliga på varandras arenor samt bredda våra respektive målgrupper och attrahera nya grupper av besökare. Samtidigt som en projektgrupp arbetar med framtida projekt har två mindre utställningar, producerade Röhsska museet, under året visats på Blå Stället i Angered.

Andra samarbeten
Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. Museet samarbetar på flera olika sätt med Göteborgs universitet. Ett mångårigt samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper där museet både under vår- och höstterminen tagit emot studenter i konst och bildvetenskap har fördjupats ytterligare. I framtiden kommer museets personal att utföra vissa undervisningstimmar på en kurs inom utbildningsprogrammet Kultur vid Göteborgs Universitet.

Samarbetet med Institutionen för kulturvetenskaper där studenter på b- och c-nivåuppmuntrats till att skriva texter om föremål i museets samlingar har fortsatt under året. Dessutom har diskussioner kring ett samarbete kring gemensamma seminarier inletts under året. Museet fortsätter också att fördjupa sitt samarbete med HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Museet och skolan som ligger i samma kvarter träffas regelbundet med den uttalade målsättningen att utöka samarbetet mellan de två institutionerna. Alla studenter på skolan får årligen en dag komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin. Traditionsenligt visades också avgångseleverna från HDK och elever från Stenebyskolan i Dals Långed (numer en del av HDK och Göteborgs universitet) sina examensarbeten vid en utställning på museet.

Nya utrymmen där HDK:s elever kan visa sina arbeten finns sedan något år tillbaka i museet. Tanken med detta är att museet skall ha möjligheten att visa kortare utställningar där olika projekt från HDK kan redovisas. 2010 redovisade en grupp elever på keramikutbildningens årskurs 3 ett av sina projektarbeten genom en liten utställning kallad ”Parafras” i ett rum i museets fasta utställningar. Detta är ett årligen återkommande arbete som museet ser som en viktig del i arbetet med att arbeta aktivt med historien och samlingarna i ett samtidsperspektiv.

Röhsska museet samarbetar även med Textilhögskolan i Borås. De nyutexaminerade studenterna från kandidat- och masterprogram i mode- och textildesign visade hösten 2010 sina examensarbeten på Röhsska museet. Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, ett nytt forskningsfält och ett nytt bevakningsområde i museisammanhang där Röhsska museet i Göteborg visat stort intresse och engagemang. Museets nya modeprofil skapar också intresse i universitetsvärlden. Under 2010 startades ett mångdisciplinärt forskningsprojekt kring mode initierat av avdelningen för Konst och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet. Projektet fick i slutet av 2010 stöd från Söderbergska fonderna och kommer att redovisas med en bok som ges ut i samarbete med Röhsska museet i slutet av 2011.

Modebilder är ett forskningsprojekt där sex forskare från olika discipliner undersöker Röhsska museets modesamling. Ett huvudperspektiv är det konst- och bildvetenskapliga men här finns även det etnologiska och det ekonomiska. Genom att studera objekt i Röhsska museets samlingar kommer projektet att beskriva och analysera ett material som inte tidigare beforskats.

Dela: