Årsrapport 2011

Röhsska museets nationella nätverksuppdrag presenteras i början av varje år.
Här är rapporten för 2011.

Ladda ned Årsrapport 2011 som pdf.

Röhsska museet har i snart hundra år varit Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk och har ett nationellt nätverksansvar inom sitt område. Ambitionen är, att som det enda svenska museet i sitt slag, fungera som en samlande kraft bland aktörer inom det vidsträckta området design, mode och konsthantverk. Samtidigt pågår också en särskild satsning på att nå en ny och yngre publik. Under 2011 har arbetet med en total omgestaltning av museets andra våningsplan fortsatt. Detta våningsplan, som länge använts enbart som magasin, kommer att successivt öppnas för publik fram till 2016 då hela våningen kommer att vara tillgänglig och visa design-, mode- och konsthantverkshistoria på ett nytt och spännande sätt. 2016 är ett märkesår för Röhsska museet eftersom det då har gått ett sekel sedan museet öppnade för publiken. En av museets unika 1700-talsinteriörer som tidigare var magasinerad har under 2011 renoverats och monterats upp. Arbetet har skett inför publik och har varit en del i projektet Backstage, vars mål är att erbjuda besökarna ökad inblick i det arbete med konservering och restaurering som vanligtvis äger rum museets icke-publika delar. Nästa projekt i Backstage är konservering och uppmontering av en betydelsefull fransk salongsinteriör från 1700-talet.

Ett annat stort konserveringsprojekt som blev färdigt under 2011 var arbetet med den köksinteriör ritad av Le Corbusier och Charlotte Perriand, från det berömda hyreshuset Unité d´Habitation, Marseille (1947–52), som nu är installerad i Röhsska museets permanenta utställning.

Digitaliseringen av museets föremålskatalog har fortsatt under 2011, och ca nya 2500 poster har registrerats i databasen Museum Plus. Arbetet med att tillgängliggöra den digitala katalogen på webben pågår.

Som innehavare av ett nationellt nätverksansvar är Röhsska museet en given mötesplats och en samordnare för en rad intressenter inom design och konsthantverksområdet. Bland återkommande samarbetspartners finns museer och andra kulturinstitutioner i Sverige och utlandet, universitet, högskolor och yrkesskolor, design- och konsthantverksorganisationer, företag, föreningar och konstnärsgrupper.

Museet genomför sitt nätverksuppdrag bland annat genom att anordna föreläsningar och seminarier och initiera utställningsprojekt och andra typer av samarbeten inom museets bevakningsområde. Stor vikt läggs vid att sprida kunskap om ämnesområdet från olika utgångspunkter samt stimulera till möten och debatt. Nedan följer en redovisning av de olika aktiviteter museet genomfört under 2011, som helt eller delvis finansierats med de av staten anslagna medlen.

Föreläsningar/seminarier
Röhsska museet är en mötesplats mellan utövare och publik. Många av de utövande formgivare och konsthantverkare som ställer ut på museet får möta publiken i föreläsningar och seminarier. Vid sidan av detta ges också föreläsningar av mer teoretisk karaktär där publiken får möjlighet att ta del av aktuell forskning inom design- och konsthantverksområdet. Vidare presenteras också i lättillgängligt format debatter inom aktuella ämnen, till exempel anordnades under september och augusti 2011 tre utomhusdebatter på museets trappa där temat var Göteborg ur ett stadsbyggnadsperspektiv. De medverkande kom från bland annat forsknings-, arkitektur-, reklam- och designvärlden.
Flera av årets föreläsningar och seminarier har genomförts i samarbete med Röhsska museets vänförening och Svensk Form Väst. Vidare har arrangemang genomförts i samarbete med bland annat Göteborg Film Festival, musikfestivalen Sirén, Hammarkullekarnevalen, Vetenskapsfestivalen, HBTQ-festivalen och Kulturkalaset ,Chalmers Master Arkitektur, Kulturkalaset, Göteborgs Yrkeshögskola, Kulturens Bildningsverksamhet, Hembakningsrådet, Global Sustainability Jam, Julform, Unafrik (Somalisk kulturafton) och Föreningen romer för kulturell utveckling.

Pedagogik
Den pedagogiska verksamheten på Röhsska museet syftar till att förmedla utställningarna till vår publik. Målet är också att genom stimulerande och kunskapsberikande upplevelser fånga upp nya målgrupper. Med ett varierat utbud vill museet kunna skapa lustfyllda upplevelser och kreativa möten som leder till ett inspirerande lärande med stimulerande sinnen. Merparten av utställningarna har specialanpassade pedagogiska program riktade till både barn och vuxna. Vid sidan av de vanliga guidade visningarna finns det också välbesökta barnvagnsvisningar och pensionärsvisningar i stort sett varje vecka.

Ett uppmärksammat projekt under året var Kristallklara konstellationer – 1100 ºC, där elever från klass 9A på Brunnsboskolan lärde sig om glasframställning och sedan gjorde skisser på egna glasföremål, som utfördes i Transjöhyttan i Orrefors. Resultatet visades i en utställning på museet. Projektet genomfördes med stöd av Statens kulturråd och har av Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer nominerats till utmärkelsen Årets pedagogiska projekt 2011.

Aktivitetsväskan Draken Röd, som togs fram 2010 i samarbete med masterprogrammet Child Culture Design på Högskolan för design och konsthantverk, har fått stor användning under året. Väskan, som finns i både svensk och engelsk version, riktar sig till barn från fem år och innehåller berättelser och aktiviteter för museets alla våningsplan. Samarbetet med utbildningen Child Culture Design fortsatte under 2011 med den interaktiva utställningen Play, som tog sin utgångspunkt i Barnkonventionens artiklar. Studenterna skapade, utifrån Barnkonventionens artiklar, en interaktiv artefakt som via ett barnperspektiv kommunicerar den valda artikelns innebörd.

I samarbete med Hemslöjd Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan genomfördes under hösten projektet Slöjdklubben, en serie om fem kurstillfällen för barn mellan 7 och 11 år som gavs möjligheter att prova på olika slöjdtekniker.

Studieförbundet Vuxenskolan var också samarbetspartner för en kurs i designhistoria som gavs på museet under hösten och omfattade sex kurstillfällen.

Vid flera tillfällen under året har museet anordnat arkitekturrådgivningsdagar där besökarna kunnat träffa hus-, inrednings- och landskapsarkitekter för gratiskonsultationer. Partner i detta projekt var Arkitekturmuseet.

Digitaliseringsarbetet och museets webbsida
Under året har Röhsska museet fortsatt arbetet med att registrera samlingarna i den nyinköpta databasen Museum Plus. På ett lokalt plan är arbetet med databasen samordnat med Sjöfartsmuseet och framför allt Göteborgs konstmuseum. Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum har en gemensam databas medan Sjöfartsmuseet, som har en annan typ av samling, har en egen. Vid sidan av det lokala samarbetet kring Museum Plus ingår Röhsska museet dessutom i ett nationellt nätverk tillsammans med de övriga museer i Sverige som använder databasen, bland annat Nationalmuseum.

Under 2011 har Röhsska museet fortsatt med det året dessförinnan påbörjade forskningsprojektet Tillgängliggjord beståndsdatabas, som genomförs i samarbete med Göteborgs konstmuseum och finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Projektets fokus ligger på att tillgängliggöra föremålskatalogen och samlingarna, och att kvalitetssäkra överföringen av katalogdata under skiftet från en pappersbaserad kortkatalog till den nya databasen.

Digitaliseringen av museets föremålskatalog är samordnad med en pågående förnyelse av museets webbsida. I Museum Plus finns en webbfunktion som gör att katalogen efterhand kommer att kunna göras tillgänglig via museets webbsida. Detta kommer att vara av stor nytta både vad gäller den allmänna publikens tillgänglighet till samlingarna och för det professionella utbytet med andra museer och kulturinstitutioner. Även möjligheterna att arbeta med nya pedagogiska grepp på museets webbsida kommer att förstärkas.

Sedan 2010 deltar Röhsska museet i det internationella webbprojektet Virtual Collection of Masterpieces. I detta projekt visar mer än hundra museer runt om i världen upp ett urval av mästerverk var ur sina samlingar av asiatisk konst och konsthantverk.

Museet fortsätter att lägga ut föreläsningar som ljudfiler så att det går att lyssna på dem via nätet. På hemsidan finns också en särskild avdelning för nätverket där aktuell årsrapport kan läsas av alla. Under 2011 har arbetet med sociala media intensifierats, både genom den populära Facebookgruppen Club Röhsska museet och projektet Backstage med sin egen blogg.

Utställningar
Liksom tidigare år inledde Röhsska museet under 2011 samarbeten med en rad andra kulturinstitutioner kring olika former av utställningsprojekt, både inom Västra Götalandsregionen och i övriga landet.

Konsthantverksstafetten, en utställningsserie där konsthantverkare i Västra Götaland erbjudits plats för mindre separatutställningar, genomförde tre utställningar under året. Stafetten, som inleddes 2008, avslutades i december 2011 och nya former för samarbeten och nätverksbyggande med den lokala konsthantverksscenen kommer att prövas under 2012. För tredje gången genomfördes Konstslöjdsalongen, en jurybedömd utställning som mottog ansökningar från hela landet. Arkitekturmuseet i Stockholm inledde, inspirerat av Röhsska, en egen konstslöjdsalong år 2010. I skrivande stund förs diskussioner om ett samarbete mellan museerna kring en gemensam konstslöjdsalong 2013.

Museets satsning på mode tydliggjordes genom den omfattande utställningen Cocktail, som visade en rik samling klänningar från 1900- och 2000-talen. Som en del i projektet genomfördes den mindre utställningen Covers på Cocktail, där studenter på Textilhögskolan i Borås skapat kreationer inspirerade av klänningarna i museets samling.

Det på senare år allt viktigare mångfaldsarbetet har fortsatt, bland annat genom samarbeten med en rad föreningar och intresseorganisationer. Röhsska museet har på olika sätt uppmärksammat det kinesiska nyåret, den persiska högtiden Now Rooz, Internationella romadagen, EU:s Anti-Trafficking Day, samt genomfört en somalisk kulturafton.

I maj gavs i samarbete med Svensk Form Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen, för andra året i rad en visning av designprototyper och produkter som västsvenska kreatörer visat på möbelmässan i Milano. Utställningen, med namnet Göteborg goes Milano goes Röhsska, återkommer även under 2012.

Sedan 1994 delar museet årligen ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med en prissumma om en miljon kronor som ställs till förfogande av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. I juryn för detta nordiska designpris ingår cheferna för Röhsskas systermuseer i de nordiska länderna. Juryarbetet och de kontinuerliga kontakterna med de nordiska museikollegorna är värdefulla för museets nätverksarbete. Årets pristagare, den danske modedesignern Henrik Vibskov, visade sitt arbete i en stor utställning som tydligt flyttade fram gränserna för hur en modeutställning på ett museum kan se ut.

I samarbete med Stiftelsen Karin och Bruno Mathssons fond och Bruno Mathsson International AB visades möbler och armaturer av 2011 års Bruno Mathssonstipendiat Daniel Rybakken. Då det var 75 år sedan Bruno Mathsson hade sin debututställning på Röhsska museet visades också ett urval ur hans rika produktion.

Som ett led i förnyelsen av museet visades en större utställning med bildkonstnären Torsten Jurells arbeten. Jurell har under de senaste åren varit långa perioder i Kina, och visade skulpturer, collages och grafiska blad i en rad tekniker, utställda i museets permanenta exposé av historiska föremål från Kina och Japan. Tack vare konstnärens samtida inspel har den permanenta historiska samlingen fått ökad uppmärksamhet och en ny publik.

En annan utställning med internationell förankring var smyckekonstnären Lina Petersons Imagined Objects of Desire. Här visades smycken och objekt inspirerade av föremål i den arkeologiska avdelningen av The University of Nottingham Museum. Konstnären hade utfört sina verk inom ramen för det brittiska projektet Museumaker, i vilket konstnärer och konsthantverkare fick i uppdrag att ta sig an offentliga samlingar och arkiv. I det pågående arbetet med att skapa kopplingar mellan Röhsska museets samlingar och samtiden gav utställningen, och konstnärens åtföljande föreläsning, värdefulla impulser.

Andra samarbeten
Röhsska museet söker aktivt samarbete med olika intressenter inom design, konsthantverk och andra närliggande områden. En viktig lokal samarbetspartner har länge varit Göteborgs universitet. Framförallt är det med Konstnärliga fakulteten och Högskolan för design och konsthantverk som samarbeten kontinuerligt sker. Museet och skolan, som ligger i samma kvarter, har under 2011 börjat ha regelbundna möten på ledningsnivå för att ytterligare fördjupa samarbetet. 2011 visade traditionsenligt avgångsstudenterna från HDK och Stenebyskolan i Dals Långed (numera en del av HDK och Göteborgs universitet) sina examensarbeten på museet under sommaren. Vid sidan av detta har också flera mindre utställningar med arbeten från HDK:s studenter presenterats, bland annat Barockparafraser, som visade resultatet av en kurs där en grupp keramikstudenter studerat föremål från barockperioden i museets samlingar och sedan gjort egna tolkningar av dem. Parafraskurserna och de åtföljande utställningarna har blivit årligen återkommande och är en del av museets arbete med att sätta de historiska samlingarna i ett samtidsperspektiv. Nya studenter på skolan får varje år komma till museet för en visning av museets utställningar och magasin. Museet och skolan har under året även samarbetat kring en kurs i konsthantverkets historia och teori, som letts av museets personal och delvis varit förlagd till museet.

Museet har också sedan flera år samarbeten med flera akademiska institutioner vars studenter stimuleras att skriva b- och c-uppsatser om föremål i samlingarna eller andra ämnen knutna till museet. Under 2011 har museet tagit emot studenter från Institutionen för kulturvård och från Internationella museiprogrammet, båda vid Göteborgs universitet. Vi har även samarbetat med Föremålsantikvariskt program på Gotlands högskola.

Under året har flera projekt genomförts av Röhsska Gunnebo Akademien. Detta samarbete mellan Röhsska museet och Gunnebo Slott och Trädgårdar stöds av Västra Götalandregionen, och har som syfte att vara ett regionalt forum för forskning och utveckling kring konst och kultur med fokus på omhändertagande och utveckling av historiska miljöer. Akademien har under 2011 arbetat utåtriktat och fokuserat på publikt arbete. Under våren producerades utställningen Trettioåtta tunnor guld, samt en populärvetenskaplig antologi med samma namn. Utställningen invigdes i början av juni på Gunnebo slott. Den tidigare producerade mobila utställningen Litet hus fick en ny plats under året, denna gång i Fredriksdals trädgårdar i Helsingborg

Akademien utvecklar former för samarbete mellan olika aktörer inom besöks-, upplevelse- och kulturnäring. Att regelbundet sprida erfarenheterna som genererats i och med akademiens samarbetsformer är och har varit viktigt i projektet.

Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, men är inom den konstvetenskapliga forskningen och i museisammanhang ett i Sverige relativt nytt bevakningsområde. Röhsska museet har under 2000-talet visat stort intresse och engagemang för området, vilket skapat intresse också i universitetsvärlden. Det multidisciplinära forskningsprojekt kring museets modesamling som 2010 initierades av avdelningen för Konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper har slutförts under 2011. Forskningsresultaten kommer att presenteras i en bok, Modets bildvärldar, som med stöd av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser ges ut under 2012.

Under 2011 prövade Röhsska museet flera nya grepp i arbetet med att samverka med näringslivet. Det mest omfattande samarbetet skedde med Avalon Hotel och arkitektbyrån Semrén & Månsson arkitekter, Göteborg. Avalon är ett centralt beläget hotell inrymt i en spektakulär byggnad ritad av Semrén & Månsson. Under samarbetsperioden ställde museet ut modeplagg och accessoarer på hotellet, en designfilm visades i hissarna och hotellets personal fick lära sig om Röhsskas samlingar. Designmöbler som ingår i hotellet inredning men som också finns i museets samlingar fick tillfälliga skyltar med information om föremålen och om att de också går att se på museet. Motsvarande möbler i museets permanenta samling märktes ut med uppmaningen att gå till hotellet för att provsitta dem. Hotellgästerna fick fribiljetter till museet och museets personal fick utbildning på temat det goda värdskapet. Museet visade också en utställning med skisser och annat material kring tillkomsten av hotellbyggnaden.

Ett annat näringslivssamarbete skedde med modeföretaget MQ, då bland annat den välkände fotografen Walter Hirschs modebilder från 1980-talet visades. Andra viktiga kontakter inom näringslivet som Röhsska under längre tid haft ett fruktbart utbyte med är Arctic Paper och Göteborgtryckeriet, med vilka samarbetena fortsatt under 2011.

Designbiblioteket
Röhsska museets bibliotek är ett av Sveriges få specialbibliotek inom design- och konsthantverksområdet och är en viktig kunskapsbank som utnyttjas av bland annat forskare och studenter. Museet köper löpande in nyutkommen facklitteratur och har ett omfattande utbyte av publikationer med museer inom och utom landet, samt bedriver ett aktivt insamlande av småtryck som utställnings-, affärs- och produktkataloger. Röhsska museets bibliotek har sitt bestånd registrerat i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS och ingår i det nordiska samarbetsorganet ARLIS/Norden – Art Libraries Society Norden.

Dela: