Lejonet och draken – två Babylonska reliefer

  • Lejon, relief från fasaden till Nebukadnessar den andres tronsal i Babylon (604–562 f Kr). RKM 4–1931. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Drake, relief från Ishtarporten i Babylon (604–562 f Kr). RKM 3–1931. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet

Tack vare två donatorer kunde Röhsska museet 1931 göra ett unikt nyförvärv. Från Staatliche Museum i Berlin köptes två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake, härstammande från de tyska utgrävningarna i Babylon. I Sverige är dessa ensamma representanter för de gamla babyloniernas konstnärliga kultur. Relieferna visas permanent i museets Arkitekturhall som ligger i anslutning till entrén.

Lejonet och draken
Ursprungligen antogs det att lejonreliefen på Röhsska museet var ett av de ursprungligen sammanlagt 120 lejonen på processionsgatan som ledde fram till Marduktemplet i Babylon. Senare blev det dock klargjort att Röhsska museets lejon härstammar från fasaden till Nebukadnessar II:s tronsal (604562 f Kr). Största skillnaden mellan lejonen från tronsalen och de från processionsgatan är att de förra håller svansen upplyft och de senare den sänkt. Lejonet symboliserar den assyrisk-babylonska gudinnan Ishtar, identifierad med den sumeriska Inanna och draken var överguden Marduks heliga djur. Drakreliefen härstammar från Ishtarporten, den största porten i stadsmuren som omgav Babylon och utgjorde entrén till storstaden.

Tegelreliefer
Relieferna är båda 181×114 cm och består av tegel av ca 32,5 cm längd lagda som löpare. Teglen är modellerade i form, så att de återgivna djurkropparna ligger i relief. Efter bränning är de överdragna med emaljglasyr.

Gustaf Munthe skrev 1932 följande om de två relieferna: ”Som arkitekturutsmyckning höra de säkerligen till det mest dekorativt verkningsfulla, som någonsin tillkommit. De äga intresse även ur många andra synvinklar, ej minst de rent keramiska. Först och främst komma de dock genom sin närvaro att erinra om en gammal kulturepok av sällsynt resning och om den stad, som en gång var världens största och mest beundrade. Men även den som aldrig hört talas om det gamla Babylon kan uppskatta lejonet och draken. De äga detta i god mening tidlösa, som är den stora konstens kännemärke.”

Dela: