Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner,
tisdag den 24 april 2018 kl 17:00, Göteborgs stadsbibliotek, Hörsalen.

Närvarande: Ordföranden Tomas Söderberg, styrelseledamöter samt ett tjugotal medlemmar.

 • 1 Tomas Söderberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Tomas Söderberg utsågs att leda årsmötesförhandlingarna.
 • 2 Till sekreterare vid årsmötesförhandlingarna utsågs Cecilia Falkman.
 • 3 Mattias Aurell och Fredrik Axel-Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 • 4 Att årsmötet utlysts i behörig tid fastslogs.
 • 5 Verksamhetsberättelse för år 2017, daterad 27 februari 2018 och utsänd till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.
 • 6 Årsbokslut för år 2017, upprättat den 4 februari 2018, förelades årsmötet och kommenterades av kassaförvaltare Margareta Appelqvist.
 • 7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017, daterad 6 april 2018, med förslag till ansvarsfrihet för styrelsen, kommenterades av revisor Göran Hansson.
 • 8 Årsmötet beslöt enhälligt att fastställa den framlagda balansräkningen för år 2017.
 • 9 Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.
 • 10 Val av styrelse
  Till ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2018 omvaldes
  fil dr h c Tomas Söderberg, arkitekt SIR Annika Steen,
  pol mag Margareta Appelqvist, professor Jan Hampf och bibliotekarie Henrik Hamboldt.

Till ersättare omvaldes generalkonsul Christina Nilroth och
fil dr Malin Axel-Nilsson.

 • 11 Val av revisorer
  Till ny revisor för verksamhetsåret 2018, valdes Anna Christiansson, KPMG, som efterträdare till avgående revisor Caisa Drefeldt och omvaldes docent Göran Hansson.
  Till ersättare omvaldes fru Grete Wallin.
 • 12 Val av ledamöter till valberedning
  Till valberedning för verksamhetsåret 2018 omvaldes
  Jeanette Collin, sammankallande, och Louise Brodin. Till ny ledamot, efter avgående Eva Mellgren, valdes Anette Hillestad.
 • 13 Avtackning
  Ordföranden överlämnade Vänföreningens göteborgsblå glasskål till Eva Mellgren med tack för insatser i valberedningen.
  Tack kommer i efterhand att framföras till Caisa Drefeldt.
 • 14 Övriga frågor
  Ordföranden informerar om att det finns några platser kvar till Vänföreningens vårutflykt till Tjolöholms den 24 maj.
 • 15 Ordföranden avslutade årsmötet

Göteborg som ovan

Cecilia Falkman

Tomas Söderberg

Justerat:

Mattias Aurell

Fredrik Axel-Nilsson

Dela: